حجم معاملات مالی سال 2016 با افزایش چشمگیری به 12/5% درصد نسبت به سال قبل خود رسیده است

حجم معاملات مالی سال 2016 با افزایش چشمگیری به 12/5% درصد نسبت به سال قبل خود رسیده است در سال 2016 حجم معاملات مالی در مقایسه با سال قبل 12.5 درصد افزایش یافته و به 64.1 میلیارد لاری افزایش یافته است. گردش مالی شرکت های کلان به میزان %14.5 ، کسب و کاری های متوسط % 5.6 درصد و گردش مالی کسب و کارهای خرد %14.6 افزایش یافته است. بر اساس مستندات سال 2016، 55.9% از گردش مالی بخش تجاری به شرکت های کوچک و متوسط ​​متعلق می باشد. توسعه مشاغل کوچک و متوسط ( SME )ها یکی از اولویت های کشور گرجستان است. در همین راستا دولت گرجستان به طور فعال برای افزایش دسترسی به امور مالی، توسعه مهارت های کارآفرینی و انگیزه های نوآوری به تدوین و اجرای برنامه های جدید می پردازد . یکی از برنامه های ملی تحت عنوان توسعه کارآفرینی به نام " گرجستان کار افرین " و پروژه ملی توسعه کشاورزی می باشد . و همینطور آژانسی را تحت نام " تولید در گرجستان " برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط نیز راه اندازی نموده است که برای صادرات محصولات پروژه های موفق به سایر کشور های دنیا را در راس برنامه های کاری خود دارد.

1222