افزایش 127 درصدی گردشگران ایرانی

در سپتامبر 2017 نسبت به سال گذشته 19.2 درصد افزایش داشته است در این میان گردشگران ایرانی رتبه 5 را در لیست صادر شده از سوی

اداره گردشگری گرجستان می باشند . در 9 ماه گذشته 272.3 هزار نفر به این کشور سفر نموده اند. 
731