در آمد گردشگری 9 ماه اول سال 2017 گرجستان 2163.6 میلیون دلار می باشد

به گزارش معاون ویز توسعه و اقتصاد گرجستان گنادی ارولادزه , توسعه صادرات گرجستان در حوزه گردشگری بین المللی نیز توسعه چشمگیری یافته است . چنانکه با رشد 19.3% به مبلغ 2163.6 دلار رسیده است. همینطور در 8 ماه اول سال 2017 دریافت ارز خارجی بانکی به 19.1% افزایش یافته است .

834